Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu jest okazanie przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana), a także podanie następującego katalogu danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
 2. Zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest Paweł Kubica ,Monika Machowska-Kubica prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: FUN SPORT SPÓŁKA CYWILNA PAWEŁ KUBICA MONIKA MACHOWSKA – KUBICA 43-300 BIELSKO-BIAŁA , UL.ALEKSANDRA TEOFILA LENARTOWICZA 25/5 NIP 937217421
 3. Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są w celu realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu.
 4. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. ewidencja sprzedaży; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np.: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, odpowiedzi na pytania/wnioski Wypożyczającego.
 5. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora w celu prawidłowej realizacji usługi i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, IT). Dane osobowe mogą być także przekazywane organom ściągania w przypadku podejrzenia bezprawnego przywłaszczenia Sprzętu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, o ile przetwarzanie ich jest niezbędne do dochodzenia roszczeń (6 lat) lub spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. obowiązku dokumentacyjnego, archiwizacyjnego czy sprawozdawczego. Jednocześnie Administrator zaznacza, że dane osobowe nie będą przechowywane, gdy odpadnie uzasadniony cel ich przechowywania.
 7. Podanie danych osobowych przez Wypożyczającego jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu. Odmowa podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować odmową zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu.
 8. Wypożyczającemu, zgodnie z RODO przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Wypożyczającemu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Wypożyczającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Wypożyczający uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Dane osobowe Wypożyczającego nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 11. Dane osobowe Wypożyczającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować na adres korespondencyjny Administratora ul. TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA 25/5 43-300 BIELSKO-BIAŁA lub pod adresem e-mail: info@kubicasport.pl